Psalmen 75-150 17 preken

 

Psalm 90 vers 1 | 31-12-1988 Oudjaarsavond | NM Boven-Hardinxveld

Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.

Geen punten; korte(re) preek van wege verkoudheid.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 91 vers 9 – 13 | 07-07-1991 | VM Boven-Hardinxveld

Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

1. Gods kinderen nemen de toevlucht tot de Allerhoogste God;
2. Gods kinderen ondervinden de bescherming van de engelen;
3. Gods kinderen behalen de overwinning op de duivelen.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 91 vers 14 | 15-04-1984 Bevestigingsdienst lidmaten | NM Boven-Hardinxveld

Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

1. De liefhebbers van de Heere;
2. God zal ze uithelpen;
3. God zal ze op een hoogte stellen.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 100 vers 3 – 5 | 05-12-1982 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide. Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam. Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Argumenten om God te prijzen:
1. Hij is God;
2. Hij is Schepper;
3. Hij is Herder;
4. Hij is goed.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 104 vers 34A | 08-05-1983 | VM Boven-Hardinxveld

Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn.

1. Mijn overdenking;
2. Van hem;
3. Zal zoet zijn.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 106 vers 8 | 05-05-1985 Bevrijdingsdag | VM Boven-Hardinxveld

Doch Hij verloste hen om Zijns Naams wil, opdat Hij Zijn mogendheid bekend maakte.

1. Wie verloste er?;
2. Wie werden er verlost?;
3, Waarom werden zij verlost?

> Downloaden & Afspelen


Psalm 106 vers 9 | 04-10-1987 | NM Boven-Hardinxveld

En Hij schold de Schelfzee, zodat zij verdroogde, en Hij deed hen wandelen door de afgronden, als door een woestijn.      

De toestand van de kinderen Israëls bij hun uittocht uit Egypte. We letten:
1. Op hun toestand (ellende);
2. Op hun toevlucht (verlossing);
3. Op hun toewijding (dankbaarheid).

> Downloaden & Afspelen


Psalm 111 vers 4 – 5 | 03-11-1982 Dankdag | NM Boven-Hardinxveld

Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt; de Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degenen, die Hem vrezen spijs gegeven; Hij gedenkt in der eeuwigheid aan Zijn verbond.

Het in gedachtenis houden van de wonderen Gods.
1. Dat is Gods wil;
2. Dat is tot ons nut;
3. Dat is het voorecht van degenen die de Heere vrezen.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 116 vers 7 | 30-06-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.

1. De gelovige heeft zijn rust;
2. Hij kan die rust verliezen;
3. Dan moet hij tot die rust wederkeren.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 119 vers 65 – 66 | 25-05-1986 Herdenking 25 jaar predikant | VM Boven-Hardinxveld

Gij hebt bij Uw knecht goed gedaan, HEERE, naar Uw woord. Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd.

1. De uitdrukking: een goed zin en wetenschap;
2. Het gebed om een goeden zin en wetenschap.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 119 vers 132 |06-08-1989 | VM Boven-Hardinxveld

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen.

1. Een gebed;
2. Een belijdenis;
3. Een verlangen.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 119 vers 133 | 22-11-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.

1. De orde in het leven van een gelovig mens;
2. De regel van die orde (Uw Woord);
3. De werkmeester van die orde (God).

> Downloaden & Afspelen


Psalm 119 vers 162 | 25-04-1982 | VM Boven-Hardinxveld

Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een grote buit vindt.

1. De blijdschap over het woord i.c. de toezegging van God;
2. De strijd om het woord van God;
3. De rust in het woord van God.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 120 vers 5 | 25-07-1982 | VM Boven-Hardinxveld

O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.

1. Een gerechtvaardigde klacht;
2. Een goddelijke beschikking;
3. Een rijke troost.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 130 vers 7B | 12-06-1988 Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

En bij Hem is veel verlossing.

Korte preek Heilig Avondmaal; geen punten.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 132 vers 6 – 7 | 21-12-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Ziet, wij hebben van haar gehoord in Efratha; wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in Zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank Zijner voeten.

1. De ark des Heeren als afbeelding van Jezus Christus;
2. Waar werd die ark gevonden?;
3. Hoe werd die ark vereerd?

> Downloaden & Afspelen


Psalm 132 vers 6 – 7 | 11-12-1990 | VM Boven-Hardinxveld

Ziet, wij hebben van haar gehoord in Efratha; wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in Zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank Zijner voeten.

1. Christus gezocht;
2. Christus gevonden;
3. Christus aanbeden.

> Downloaden & Afspelen