Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring behorend bij de website www.hetkoninkrijkderhemelen.nl. De privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u het contactformulier op de website invult en verstuurt. De persoonsgegevens betreffen uw naam, emailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u per email of telefoon te contacteren en/of te informeren over hetgeen u in het contactformulier aan de orde hebt gesteld. Buiten voornoemde persoonsgegevens worden geen andere persoonsgegevens vastgelegd.

Duur van opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de contactformulieren geldt dat de gegevens 3 maanden na verstrekking gewist worden. Er wordt van uitgegaan dat in de tussentijd voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen u aan de orde hebt gesteld.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derde
Om de website toegankelijk te maken wordt samengewerkt met derde partijen. Denk hierbij aan het beheer en het onderhoud van de website en de hostingpartij. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van uw persoonsgegevens gewaarborgd.