Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.hetkoninkrijkderhemelen.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het privacy-statement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is ontstaan uit een particulier initiatief. Via deze website kan kennis genomen worden van preken van dr. Izaäk Boot door deze te beluisteren of te downloaden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Informatie gebruiken
De initiatiefnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan de via de website verkregen informatie op een of andere wijze commercieel te gebruiken. U mag de informatie op deze website uiteraard wel benutten voor eigen gebruik.

Privacy
Er worden anoniem gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Deze gegevens worden gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek om het gebruik van de website en haar onderdelen te meten. De uitkomst kan gebruikt worden om de website eventueel aan te passen.

Wijzigingen
De via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de privacyverklaring, kan te allen tijde gewijzigd worden zonder dat hiervan nadere aankondiging is gedaan. Hetzelfde geldt ten aanzien van het opheffen van de website.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.