Psalmen 1-75 17 preken

 

Psalm 2 vers 12 | 24-12-1978 | NM Boven-Hardinxveld

Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

1. Een bevel;
2. Een bedreiging;
3. Een belofte.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 2 vers 12 | 06-12-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

1. De kus voor Christus;
2. De toorn van Christus;
3. De zaligheid door Christus.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 4 vers 3A | 16-02-1986 | VM Boven-Hardinxveld

Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn?

1. Dit geldt van de eer die Jezus van zichzelf heeft;
2. Dit geldt van de eer die de wereld hem betoont.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 18 vers 36B | 27-04-1986 | VM Boven-Hardinxveld*

Uw Zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.

Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt, ten opzichte van:
1. David;
2. Al Gods kinderen.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 27 vers 7 – 9  | 16-02-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils!

1. Een gebed uitgesproken;
2. Een samenspraak gehouden;
3. Een pleitgrond genoemd.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 31 vers 16A | 01-01-1988 Nieuwjaarsmorgen | VM Boven-Hardinxveld

Mijn tijden zijn in Uw hand.

Geen punten.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 31 vers 20 | 20-09-1981 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen, die U vrezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen, die op U betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen!

Gods grote goed:
1. Weggelegd in de hemel;
2. Gewrocht op de aarde.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 40 vers 18A | 1983 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij.

Een godvrezende bedelaar:
1. Een ootmoedige bekentenis;
2. Een troostrijk vertrouwen.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 45 vers 4 – 6 | 09-12-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw Heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden.

1. De gewapende held (vs 4);
2. De bemande strijdwagen (vs 5);
3. De behaalde overwinning (vs 6).

> Downloaden & Afspelen


Psalm 51 vers 19 | 13-09-1981 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

1. Wat is dat een gebroken en verslagen hart?;
2. Dat dit als een offerande aan God wordt gebracht;
3. Die door God niet veracht wordt.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 51 vers 19 | 03-03-1991 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

1. Wat is dat een gebroken en verslagen hart?;
2. Dat dit als een offerande aan God wordt gebracht;
3. Die door God niet veracht wordt.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 60 vers 8 | 31-02-1982 | VM Boven-Hardinxveld

God heeft gesproken in Zijn heiligdom; dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.

1. De grondslag van het geloof (dat is het Woord);
2. De vreugde van het geloof;
3. De werkzaamheid van het geloof.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 68 vers 19 | 28-05-1981 Hemelvaartsdag | VM Boven-Hardinxveld

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God!

Het feit van de Hemelvaart geeft vervolgens drie vruchten:
1. Gevangenen bevrijd;
2. Gaven uitgedeeld;
3. Woningen bereid.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 68 vers 19 | 28-05-1987 Hemelvaartsdag | VM Boven-Hardinxveld

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God!

Het feit van de Hemelvaart heeft vier elementen:
1. Verhoging;
2. Bevrijding;
3. Uitdeling;
4. Bijwoning of inwoning.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 68 vers 29 | 24-02-1985 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Uw God heeft uw sterkte geboden; sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt!

Drie kenmerken van een kind des Heeren:
1. Zij hebben een God;
2. Zij stellen hun kracht in dienst van God;
3. Zij vragen om versterking van die kracht.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 70 vers 6 | 27-05-1979 | VM Boven-Hardinxveld

Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!

1. Een behoeftig gebed;
2. Een pleitend gebed;
3. Een dringend gebed.

> Downloaden & Afspelen


Psalm 73 vers 22 – 25 | 06-06-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U. Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.

1. De gelovige als beest;
2. De gelovige als geest;
3. Wat begeert hij het meest.

> Downloaden & Afspelen