Numeri 7 preken

 

Numeri 6 vers 22 – 27 | 06-09-1992 Afscheidspreek Boven-Hardinxveld 

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

De zegen des Heeren:
1. Door een zwak mens gesproken;
2. In een volmaakte vorm gegeven;
3. Door een almachtig God bevestigd.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 10 vers 29 | 21-01-1979 | NM Boven-Hardinxveld

Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuël, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israël het goede gesproken.

1. De kenmerken van de kerk;
2. De nodiging tot de kerk;
3. De weldaden in de kerk.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 10 vers 35 – 36 | 13-03-1985 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: Sta op, HEERE! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van Uw aangezicht vlieden! En als zij rustte, zeide hij: Kom weder, HEERE! tot de tien duizenden der duizenden van Israël!

1. Een morgengebed van Gods Kerk op deze aarde;
2. Een avondgebed van Gods Kerk op deze aarde;
3. De grondslag van deze gebeden.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 12 vers 1 – 2 | 03-11-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Mirjam nu sprak, en Aäron, tegen Mozes, ter oorzake der vrouw, der Cuschietische, die hij genomen had; want hij had een Cuschietische ter vrouw genomen. En zij zeiden: Heeft dan de HEERE maar alleen door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het!

1. De zonde van Mirjam en Aäron tegen Mozes;
2. Voor die zonde worden zij voor het gericht Gods geworpen;
3. De Heere spreekt daarover het vonnis uit.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 16 vers 48 | 18-04-1982 1e zondag na Pasen | VM Boven-Hardinxveld

En hij (=Aäron) stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden.

Christus het tegenbeeld van Aäron:
1. Als liefhebber van Zijn volk;
2. Als verzoener van Zijn volk;
3. Als verlosser van Zijn volk.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 17 vers 8 | 10-02-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.

De bloeiende staf van Aäron:
1. In zijn betekenis voor Aäron;
2. In zijn betekenis voor Christus;
3. In zijn betekenis voor ons.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 35 vers 9 – 11 | 18-07-1979 | VM Boven-Hardinxveld 

Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Kanaän. Zo zult gij maken, dat u steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn; opdat de doodslager daarheen vliede, die een ziel onwetend geslagen heeft.

De instelling van de vrijsteden:
1. De aanduiding in de tekst;
2. De aansporing in de tekst.

> Downloaden & Afspelen