Numeri 8 preken

 

Numeri 6 vers 22 – 27 | 06-09-1992 Afscheidspreek Boven-Hardinxveld 

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

De zegen des Heeren:
1. Door een zwak mens gesproken;
2. In een volmaakte vorm gegeven;
3. Door een almachtig God bevestigd.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 10 vers 29 | 21-01-1979 | NM Boven-Hardinxveld

Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuël, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israël het goede gesproken.

1. De kenmerken van de kerk;
2. De nodiging tot de kerk;
3. De weldaden in de kerk.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 10 vers 35 – 36 | 13-03-1985 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: Sta op, HEERE! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van Uw aangezicht vlieden! En als zij rustte, zeide hij: Kom weder, HEERE! tot de tien duizenden der duizenden van Israël!

1. Een morgengebed van Gods Kerk op deze aarde;
2. Een avondgebed van Gods Kerk op deze aarde;
3. De grondslag van deze gebeden.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 12 vers 1 – 2 | 03-11-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Mirjam nu sprak, en Aäron, tegen Mozes, ter oorzake der vrouw, der Cuschietische, die hij genomen had; want hij had een Cuschietische ter vrouw genomen. En zij zeiden: Heeft dan de HEERE maar alleen door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het!

1. De zonde van Mirjam en Aäron tegen Mozes;
2. Voor die zonde worden zij voor het gericht Gods geworpen;
3. De Heere spreekt daarover het vonnis uit.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 16 vers 48 | 18-04-1982 1e zondag na Pasen | VM Boven-Hardinxveld

En hij (=Aäron) stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden.

Christus het tegenbeeld van Aäron:
1. Als liefhebber van Zijn volk;
2. Als verzoener van Zijn volk;
3. Als verlosser van Zijn volk.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 17 vers 8 | 10-02-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.

De bloeiende staf van Aäron:
1. In zijn betekenis voor Aäron;
2. In zijn betekenis voor Christus;
3. In zijn betekenis voor ons.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 20 vers 23 - 28 | 20-11-1983 | VM Boven-Hardinxveld

De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg Hor, aan de pale van het land van Edom, zeggende: Aäron zal tot zijn volken verzameld worden; want hij zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gijlieden Mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aäron, en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor. En trek Aäron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan; want Aäron zal verzameld worden, en daar sterven. Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want zij klommen op tot den berg Hor, voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van dien berg af. 

Het sterven van Aäron:
1. Een verheerlijking van het recht Gods;
2. Een openbaring van de liefde Gods;
3. Een heenwijzing naar de Chrisus Gods.

> Downloaden & Afspelen


Numeri 35 vers 9 – 11 | 18-07-1979 | VM Boven-Hardinxveld 

Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Kanaän. Zo zult gij maken, dat u steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn; opdat de doodslager daarheen vliede, die een ziel onwetend geslagen heeft.

De instelling van de vrijsteden:
1. De aanduiding in de tekst;
2. De aansporing in de tekst.

> Downloaden & Afspelen