NGB Artikelen 25-37 11 preken

 

NGB Artikel 25 | 17-05-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Van het afdoen van de ceremoniële wet.
Dat is de vervulling van de wet. Daarom Mattheüs 5 vers 17 – 18: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

1. De wet der zeden is door Christus vervuld;
2. De wet der ceremonieën is in Christus vervuld;
3. De wet moet ook in de gelovige vervuld worden.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 26 | 31-05-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Van de enige voorbidding van Christus.
Daarom Mattheüs 28 vers 18 – 19A: En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken.

1. Alle macht van Jezus in de hemel;
2. Alle macht van Jezus op de aarde;
3. De opdracht die hieruit voortvloeit.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 27 | 20-09-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Van de algemene christelijke kerk.
Daarom Efeze 2 vers 21 – 22: Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

1. De kerk als een gebouw;
2. De kerk als woonstede.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 28 | 01-11-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Dat een iegelijk schuldig is zich bij de ware kerk te voegen.
Daarom Efeze 4 vers 3: U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

1. De enigheid des Geestes;
2. Die moeten we behouden;
3. Door de band des vredes.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 29 | 10-01-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Van het onderscheid en de merktekenen van de ware en de valse kerk.
Daarom 2 Petrus 3 vers 17: Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid.

1. Merktekenen van de ware Kerk;
2. Merktekenen van de christenen;
3. Merktekenen van de valse kerk.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 30 – 31 | 20-03-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Van de regering der kerk en de kerkelijke ambten.
Daarom 1 Timotheüs 3 vers 15: Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

1. De kerk en de ambten;
2. De verkiezing tot de ambten.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 32 | | 10-07-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Van de orde en discipline of tucht van de kerk.
Daarom Joël 2 vers 8A:  Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan.

1. De orde in Gods Schepping;
2. De orde in God en Zijn Woord;
3. De orde in de kerk.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 33 – 34 | 10-07-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Van de sacramenten en de Heilige Doop.
Daarom 1 Korinthe 10 vers 1 - 2 en 5 – 6:  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. 
Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.

1. Van de sacramenten;
2. Van de Heilige Doop.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 35 | 04-12-1988 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Van het Heilig Avondmaal.
Daarom Johannes 8 vers 48:  Ik ben het Brood des levens.

1. De betekende zaak;
2. Het teken.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 36 | 12-02-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Van het ambt van de overheid.
Daarom 1 Kronieken 28 vers 19:  Dit alles heeft men mij, zeide David, bij geschrift te verstaan gegeven van de hand des HEEREN, te weten al de werken dezes voorbeelds.

De wet zijns Gods is in zijn hart geschreven:
1. Bij David;
2. Bij de overheid;
3. Bij ons.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 37 | 23-04-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Van het laatste oordeel.
Daarom 1 Thessalonisenzen 1 vers 10:  En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

1. De wederkomst van Christus;
2. De rechterstoel van Christus;
3. Het vonnis van Christus.

> Downloaden & Afspelen