NGB Artikelen 13-24 12 preken

 

NGB Artikel 13 | 29-12-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen.
Daarom Mattheüs 10 vs 30: En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.

1. Voorbeschikking;
2. Kennis;
3. Waardering;
4. Bewaring.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 14 | 26-01-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de schepping en de val van de mens en zijn  onvermogen tot het ware goed.
Daarom: Genesis 3 vers 6: En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

1. De schepping van de mens;
2. De val van de mens;
3. Het onvermogen tot het ware goed.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 15 | 23-02-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de erfzonde.
Daarom Job 14 vers 4: Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één.

1. De leer uiteenzetten;
2. Enkele praktische opmerkingen.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 16 | 20-04-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de eeuwige verkiezing Gods.
Daarom Romeinen 9 vers 23 - 24: En opdat Hij zou bekend maken de rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

1. De vaten;
2. Het werk van de pottenbakker.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 17 | 29-06-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de wederoprichting van de gevallen mens.
Daarom Jeremia 31 vers 33B: En Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Oprichting van het genadeverbond:
1. De plaats van de mens in dat verbond;
2. De plaats van God in dat verbond;
3. De plaats van Christus in dat verbond.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 18 | 24-08-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de menswording van Christus.
Daarom Hebreën 2 vers 14: Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel’.

De komst van Christus:
1. Beloofd aan de oudvaderen;
2. Tot vernietiging van de doodsmacht van satan;
3. Tot vernietiging van alle macht van satan.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 19 | 07-09-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon.
Daarom Jesaja 9 vers 5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

De Godheid van Christus:
1. Door velen bestreden;
2. Door ons beleden;
3. Door Christus bewezen.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 20 | 02-11-1986 | NM Boven-Hardinxveld

God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus.
Daarom 1 Johannes 2 vers 1 – 2: Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

1. Over de zonde van de mens;
2. Over de rechtvaardigheid van God;
3. Over de barmhartigheid van God.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 21 | 16-11-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Van de voldoening van Christus, onze enige Hogepriester, voor ons.
Daarom Galaten 9 vs 14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld

1. Paulus roemen in het kruis van Christus;
2. Waarom roemde hij in het kruis;
3. Wat voor uitwerking had het kruis van Christus op Paulus.

> Downloaden & Afspelen


N
GB Artikel 22 | 17-01-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus.
Wat voor rol speelt het geloof in de rechtvaardigmaking? Daarom Johannes 6 vers 29: Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.

1. Het werk van het geloof;
2. De werkzaamheden van het geloof;
3. Het geloof en de werken.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 23 | 15-02-1987 | NM Boven-Hardinxveld

De rechtvaardigmaking (hier in voorwerpelijke zin en in artikel 22 in onderwerpelijke zin) bestaat uit de vergeving der zonden en de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus.
Daarom Zacharia 3 vers 9B – 10: Ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen. Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgenboom.

1. De ongerechtigheid van het land;
2. Wat er mee gebeurd;
3. Hoeveel tijd dat kosten zal.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 24 | 29-03-1987 | NM Boven-Hardinxveld

De heiligmaking van de mens en de goede werken.

1. Mensen die door de Heere onnutte dienstknechten worden genoemd (Mattheüs 25 vers 30: En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.);
2. Mensen die zichzelf onnutte dienstknechten noemen (Lukas 17 vers 10: Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.);
3. Die laatste mensen zullen van de Heere een genadeloon ontvangen.

> Downloaden & Afspelen