NGB Artikelen 1-12 8 preken

 

NGB Artikel 1 | 23-12-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Dat er een enig God is.
Daarom Job 36 vers 1+2: Elihu ging nog voort en zeide: Verbeid mij een weinig, en ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn.

1. Er zijn redenen;
2. Er zijn redenen voor God;
3. Er zijn redenen voor Gods deugden.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 2 | Begin 1985 | NM Boven-Hardinxveld

Door wat middel God van ons gekend wordt
Daarom Romeinen 1 vers 20 – 21: Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

1. God niet verheerlijken;
2. God niet danken;
3. De gevolgen daarvan.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 3 – 7 | 17-03-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Van het geschreven Woord Gods.
Daarom Hosea 8 vers 12: Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds.

De wet van God oftewel het Woord van God:
1. Wat is boven Gods Woord;
2. Wat is in Gods Woord;
3. Wat doen wij met Gods Woord.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 6 - 7 Vervolg | 11-08-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. De Heilige Schrift is een zon.
Daarom Psalm 12 vers 7: De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

1. Wat is er naast Gods Woord?;
2. Wat is er onder Gods Woord?;
3. Wat doen we er mee?.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 8 – 9 | 01-09-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Dat God enig is in wezen en nochtans in drie Personen onderscheiden.
Daarom Numeri 6 vers 24 – 26: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
en 2 Korinthe 13 vers 13: De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.

1. De Oud-Testamentische zegen;
2. De Nieuw-Testamentische zegen.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 10 | 29-09-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is.
Daarom Hebreën 1 vers 2 - 3: Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner Zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen.

1. Wat Christus is;
2. Wat Christus deed;
3. Waar Christus is.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 11 | 27-10-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.
Daarom Johannes 3 vers 8: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is.

De Heilige Geest:
1. Wie is Hij?;
2. Hoe vertoont/manifesteert Hij zich?;
3. Welke mensen zijn uit Hem geboren?.

> Downloaden & Afspelen


NGB Artikel 12 | 24-11-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Van de schepping aller dingen en met name der engelen.
Daarom 2 Petrus 2 vers 4: Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden.

De gevallen engelen:
1. Hoe hoog zijn zij geweest?;
2. Hoe diep zijn ze gevallen?;
3. Wat onderscheidt de mensen van de gevallen engelen?

> Downloaden & Afspelen