Markus 22 preken

 

Markus 1 vers 29 – 34 | 11-01-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar. En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte ze op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en van den duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.

De komst van de genade van God in het huis van Simon:
1. Wat er aan vooraf ging;
2. Wat er mee gepaard ging;
3. Wat erop volgde.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 1 vers 35 – 39 | 13-01-1985 | VM Boven-Hardinxveld

En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar. En Simon, en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd. En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken U allen. En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan. En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.

1. Jezus’ houding ten opzicht van het gebed;
2. Jezus’ houding ten opzichte van de populariteit;
3, Jezus’ houding ten opzichte van de prediking.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 5 vers 10 – 12 en 17 – 18 | 27-01-1989 | NM Boven-Hardinxveld

En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond. En aldaar aan de bergen was een grote kudde zwijnen, weidende. En al de duivelen baden Hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelve mogen varen.
En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging. En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn.

1. Het gebed van de verontruste duivelen;
2. Het gebed van de ongeruste Gardarenen;
3. Het gebed van de tot rust gekomen bezetene.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 8 vers 19 | 17-09-1989 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeggen Hem: Twaalf.

1. De kleingelovigheid van de discipelen;
2. De almacht van Jezus;
3. De overvloed van de spijzen die Jezus geeft.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 8 vers 22 – 25 | 02-02-1992 | VM Boven-Hardinxveld

En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar.

1. De kwaal, het ziektegeval;
2. De geneeswijze;
3. De genezing.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 8 vers 36 | 06-11-1985 Dankdag | VM Boven-Hardinxveld

Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?

1. Wat betekent het: de hele wereld winnen?;
2. Wat betekent het: aan de ziel schade lijden?

> Downloaden & Afspelen 


Markus 9 vers 24 | 24-01-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En terstond de vader des kinds (=maanzieke knaap), roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

1. Over de vermeende moeilijkheid en de werkelijke moeilijkheid;
2. Over de droevige ontdekking die gedaan wordt;
3. Over de verstandige smeekbede die opgezonden wordt.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 10 vers 49A | 25-01-1987 | VM Boven-Hardinxveld 

En Jezus stilstaande. (Jericho; blinde Bar-timeüs)

1. Het stilstaan van de Heere Jezus;
2. Wie en wat deed Hem stilstaan?;
3. Wat kunnen we daaruit leren?

> Downloaden & Afspelen 


Markus 12 vers 34A | 16-01-1983 | VM Boven-Hardinxveld

En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.

Jezus en de schriftgeleerde:
1. De toestand van deze schriftgeleerde;
2. Het gevaar van die toestand;
3. De bemoediging van die toestand.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 14 vers 14 | 17-02-1985 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?

Wat zegt deze tekst:
1. Met betrekking tot de Heere Jezus Christus;
2. Met betrekking tot de heer des huizes;
3. Met betrekking tot onszelf.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 14 vers 14 | 22-02-1998 | VM Wijngaarden (Laatste preek van ds. Boot)

En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?

De Heere Jezus begeert een eetzaal om het Pascha te eten:
1. De middelen daartoe gebruikt;
2. De wil daartoe geneigd;
3. De vraag daartoe gesteld.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 14 vers 32A |19-02-1989 | VM Boven-Hardinxveld

En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane.

1. Jezus’ keus van die plaats;
2. Jezus’ worsteling in die plaats;
3. Jezus’ overwinning in die plaats.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 14 vers 50 – 52 | 13-02-1983 | VM Boven-Hardinxveld

En zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde Hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden.

Een zeker jongeling:
1. Wie is dat?;
2. Een jongeling die haastig volgt;
3. Een jongeling die haastig wegloopt.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 15 vers 20 – 21 | 13-04-1990 Goede Vrijdag | VM Boven-Hardinxveld

En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

1. Jezus en de stad;
2. Jezus en de mensen;
3. Jezus en het kruis.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 15 vers 21 | 20-03-1983 | NM Boven-Hardinxveld

En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

1. Simon van Cyrene en de zonde van het menselijk geslacht;
2. Simon van Cyrene en de ellende van Christus;
3. Simon van Cyrene en de genade van Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 15 verzen 23 en 36 | 20-04-1984 Goede Vrijdag | NM Boven-Hardfinxveld

En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken; maar Hij nam dien niet.
En er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen.

Christus die de drievoudige dood smaakte:
1. De eeuwige dood;
2. De tijdelijke dood;
3. De geestelijke dood.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 15 vers 33 | 22-03-1992 | NM Boven-Hardinxveld

En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

De duisternis op Golgotha rond het kruis van Christus:
1. Een wonderteken;
2. Een verbergingsteken;
3. Een openbaringsteken.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 16 vers 1 – 4 | 22-04-1984 Pasen | VM Boven-Hardinxveld

En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging; En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.

1. Vrouwen gaande naar het graf;
2. Christus opgestaan uit het graf;
3. De vijanden verslagen bij het graf.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 16 vers 6M | 30-03-1986 Pasen | VM Boven-Hardinxveld

Hij is opgestaan.

1. Het kwaad van het ongeloof;
2. Het geneesmiddel daartegen.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 16 vers 7 | 07-04-1985 Pasen | VM Boven-Hardinxveld

Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.

1. Een uitnodiging van de Heere Jezus voor zijn discipelen;
2. Hij gaat hen voor naar Galilea;
3. Hij wil zich daar aan hen openbaren.

> Downloaden & Afspelen 

 


Markus 16 vers 9 | Pasen | VM Boven-Hardinxveld

En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdaléna, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

1. Waarom Jezus het eerst verscheen aan Maria Magdaléna;
2. Hoe deze vrouw Jezus zocht;
3. Hoe deze vrouw Jezus vond.

> Downloaden & Afspelen 


Markus 16 vers 9 | 26-03-1989 Pasen | NM Boven-Hardinxveld

En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdaléna, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

1. Waarom Jezus het eerst verscheen aan Maria Magdaléna;
2. Hoe Maria Magdaléna Jezus zocht;
3. Hoe Maria Magdaléna Jezus vond.

> Downloaden & Afspelen