Jozua 4 preken

 

Jozua 2 vers 9 | 15-10-1978 | VM Boven-Hardinxveld

En zij sprak tot die mannen: Ik weet, dat de HEERE u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn.

Het geloof van Rachab de hoer:
1. Een zeldzaam geloof;
2. Een werkzaam geloof;
3. Een heilzaam geloof.

> Downloaden & Afspelen


Jozua 5 vers 13 – 15 | 20-12-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een uitgetogen zwaard in Zijn hand had. En Jozua ging tot Hem, en zeide tot Hem: Zijt Gij van ons, of van onze vijanden? En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN: Ik ben nu gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht? Toen zeide de Vorst van het heir des HEEREN tot Jozua: Trek uw schoenen af van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed alzo.

De komst van God, de komst van Christus tot Jozua. Het advent van Jozua.
1. De tijd van de komst;
2. De aard van de komst;
3. Het gevolg van de komst.

> Downloaden & Afspelen


Jozua 15 vers 16 – 19 | 03-09-1989 | VM Boven-Hardinxveld

En Kaleb zeide: Wie Kirjath-sefer zal slaan, en nemen haar in, dien zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven. Othniël nu, de zoon van Kenaz, den broeder van Kaleb, nam haar in; en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als zij tot hem kwam, zo porde zij hem aan, om een veld van haar vader te begeren; en zij sprong van den ezel af; toen sprak Kaleb tot haar: Wat is u? En zij zeide: Geef mij een zegen; dewijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf hij haar hoge waterwellingen en lage waterwellingen.

Kortere preek vanwege doopdienst; geen punten.

> Downloaden & Afspelen


Jozua 20 vers 1 – 3  | 27-09-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Verder sprak de HEERE tot Jozua, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geeft voor ulieden de vrijsteden, waarvan Ik met ulieden gesproken heb door den dienst van Mozes. Dat daarhenen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat; opdat zij ulieden zijn tot een toevlucht voor den bloedwreker.

1. De instelling van de vrijsteden;
2. Een afbeelding van de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus;
3. Wat heeft dat ons nu nog te zeggen?

> Downloaden & Afspelen