Jona 3 preken

 

Jona 2 vers 4 | 31-05-1981 | NM Boven-Hardinxveld

En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik de tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.

1. Een conclusie van Jona’s verstand;
2. Een conclusie van Jona’s geloof.

> Downloaden & Afspelen


Jona 3 vers 9 | VM Boven-Hardinxveld

Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!

De mensen van Ninevé tussen vrees en hoop:
1. Hun vrees;
2. Hun hoop.

> Downloaden & Afspelen


Jona 4 vers 6 – 8 | 03-05-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde. En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.

Drieërlei beschikking van God:
1. Een wonderboom;
2. Een worm;
3. Een oostenwind.

> Downloaden & Afspelen