Johannes 19-21 19 preken

 

Johannes 19 vers 19 | 28-03-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.

Het opschrift op het kruis getuigt van:
1. De smaad van Christus;
2. De eer van Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 19 | 05-04-1987 | VM Boven-Hardinxveld

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.

Het opschrift op het kruis getuigt van:
1. De smaad van Christus;
2. De eer van Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 19 – 22 | Lijdenstijd | VM Boven-Hardinxveld

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE kONING DER JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.

Het opschrift boven het kruis:
1. Wat betekent het voor de Joden;
2. Wat betekent het voor Jezus;
3. Wat betekent het voor ons.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 19 – 22 | 01-04-1988 Goede Vrijdag | NM Boven-Hardinxveld

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.

Het opschrift boven het kruis:
1. Wat betekent het voor de Joden;
2. Wat betekent het voor Jezus;
3. Wat betekent het voor ons.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 25 – 27 | 28-03-1986 Goede Vrijdag | NM Boven-Hardinxveld

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

1. Het gezelschap dat voor het kruis staat;
2. Het woord dat vanaf het kruis gesproken wordt.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 28 | 08-03-1981 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.

1. Christus’ dorst;
2. Christus’ lafenis;
3. Onze lafenis.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 28 | 08-03-1992 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.

1. Christus’ dorst;
2. Christus’ lafenis;
3. Onze lafenis.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 30 | 09-04-1982 Goede Vrijdag | NM Boven-Hardinxveld

Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

Het is volbracht:
1. Tot voltooiing van de ambtelijk bediening van Christus;
2. Tot bevestiging van het eeuwig verbond van God;
3. Tot afsnijding van alle eigengerechtigheid van de mens.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 31 – 37 | 04-04-1980 Goede Vrijdag | NM Boven-Hardinxveld

De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was; Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.

1. God is een waarmaker van Zijn woord;
2. Jezus is de ware Messias;
3. Wij worden opgeroepen tot het geloof.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 31 – 37 | 05-04-1985 Goede Vrijdag | VM Boven-Hardinxveld

De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was; Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.

1. De Schrift vervuld;
2. De Messias aangewezen;
3. Gods Kerk onderwezen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 34 | 17-04-1987 Goede Vrijdag | VM Boven-Hardinxveld

Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.

1. Een stempel van de profetie;
2. Een kenteken van schande;
3. Een zegel van de dood;
4. Een bron van reiniging.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 19 vers 38 – 42 | 17-04-1992 Goede Vrijdag | VM Boven-Hardinxveld

En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

1. Jezus’ begrafenis;
2. Jezus’ graf.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 20 vers 11 – 18 | 30-03-1975 Pasen | NM Nijkerkerveen

En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

1. De persoon van Maria Magdalena;
2. Haar ontmoeting met de engelen;
3. Haar ontmoeting met Jezus.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 20 vers 24 – 29 | 15-04-1990 Pasen | NM Boven-Hardinxveld

En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

1. De afwezigheid van Thomas;
2. De aanwezigheid van Thomas;
3. De belijdenis van Thomas.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 20 vers 26 – 28 | 01-04-1991 2e Paasdag | VM Boven-Hardinxveld

En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

1. Het gedrag van Christus;
2. Het gedrag van Thomas.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 20 vers 27 – 28 | 06-04-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

1. Christus (vs 27);
2. Thomas (vs 28).

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 20 vers 30 – 31 | 13-04-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

1. Het geloof en de Heilige Schrift;
2. Het geloof en Christus;
3. Het geloof en het leven.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 21 vers 5 | 26-04-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen.

1. De visvangst;
2. De maaltijd;
3. Het stilzwijgen tijdens de maaltijd.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 21 vers 10 – 14 | 06-04-1975 | NM Nijkerkerveen

Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was. Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks. Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.

De maaltijd aan de oever van de zee van Tiberias:
1. De visvangst voorafgaand aan de maaltijd;
2. De maaltijd;
3. Het stilzwijgen tijdens de maaltijd.

> Downloaden & Afspelen