Johannes 11-18 22 preken

 

Johannes 11 vers 37 | 06-05-1984 | VM Boven-Hardinxveld

En sommigen uit hen zeiden: Kon Hij, Die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze (=Lazarus) niet gestorven ware?

1. Een redelijke vraag;
2. Wij mogen die vraag niet altijd stellen;
3. Op deze vraag is wel een antwoord te geven.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 12 vers 31 – 32 | Lijdenstijd | VM Nijkerkerveen

Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.

De betekenis van het kruis van Christus:
1. Voor de wereld;
2. Voor de satan;
3. Voor Christus zelf;
4. Voor alle gelovigen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 12 vers 36 | 23-10-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.

1. Het Licht;
2. Gelooft in Het Licht;
3. De kinderen van Het Licht.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 13 vers 1B | 14-02-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

Liefde tot het einde:
1. Met betrekking tot de discipelen tijdens Jezus’ omwandeling op aarde;
2. Met betrekking tot al Gods kinderen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 13 vers 10 | 01-03-1992 Voorbereiding Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.

1. Christus laat zien wie en hoe Hij is;
2. Christus laat zien hoe Zijn discipelen zijn;
3. Christus laat zien hoe wij moeten zijn.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 13 vers 23 – 25 | 15-03-1987 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

En een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad. Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het?

De discipel Johannes en zijn verhouding tot Jezus:
1. Johannes geliefd;
2. Johannes geëerd;
3. Johannes bevoorrecht.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 14 vers 16 | 14-04-1985 | NM Boven-Hardinxveld

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

1. De Zoon als voorbidder;
2. De Heilige Geest als trooster;
3. De Heilige Geest als inwoner.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 14 vers 18 | 15-05-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

1. Een kwaad weggenomen;
2. Een vertroosting geschonken.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 14 vers 19 | 23-04-1984 2e Paasdag | VM Boven-Hardinxveld

Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

1. Christus leeft;
2. Christus’ volk zal leven;
3. Het verband tussen deze beide punten.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 14 vers 19 | 17-04-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

1. Het gaat hier over het niet zien;
2. Het gaat over het wel zien;
3. Het gaat over het leven.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 15 vers 5B | 1979/1980 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Want zonder Mij kunt gij niets doen.

1. Zonder Christus kunnen de gelovigen niets doen;
2. Zonder Christus kunnen de ongelovigen niets doen;
3. Met Christus kunnen de gelovigen alles doen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 15 vers 5B | 19-03-1989 Belijdenisdienst | VM Boven-Hardinxveld

Want zonder Mij kunt gij niets doen.

Geen punten

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 15 vers 22 | 30-12-1984 |VM Boven-Hardinxveld

Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.

1. Wat de komst van Christus inhoudt;
2. Hoe de zonde daardoor groter kan worden;
3. Dat er dan geen excuus is.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 16 vers 7 | 12-05-1985 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

1. Het nut van de lichamelijke aanwezigheid van Christus;
2. De lichamelijke afwezigheid van Christus is nog nuttiger;
3. De aanwezigheid van de Heilige Geest is het allernuttigst.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 16 vers 31 – 32 | 08-04-1979 Belijdenisdienst | NM Boven-Hardinxveld

Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu? Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.

1. Christus’ beproeving;
2. Christus’ vertrouwen;
3. Christus’ voorbeeld.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 16 vers 31 – 32 | 08-04-1990 Belijdenisdienst | VM Boven-Hardinxveld

Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu? Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.

1. De zwakheid van de gelovigen;
2. De kracht van Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 17 vers 15 | 14-09-1986 |VM Boven-Hardinxveld

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze.

1. Waar Christus niet om bidt;
2. Waar Christus wel om bidt.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 18 vers 8 – 9  | 04-03-1984 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

1. De liefdevolle zorg van Jezus voor de zijnen;
2. De almachtige bescherming van Jezus voor de zijnen;
3. De borgtochtelijke zelfopoffering van Jezus voor de zijnen.

> Downloaden & Afspelen 

Johannes 18 vers 18 | 25-03-1984 | VM Boven-Hardinxveld

En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.

1. De dienstknechten warmden zich;
2. Petrus warmde zich ook;
3. Het was Petrus beter om koude handen te hebben dan zich te verwarmen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 18 vers 22 – 23 | 08-03-1987 |VM Boven-Hardinxveld

En als Hij dit zeide, gaf een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: Antwoordt Gij alzo den hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade; en indien wel, waarom slaat gij Mij?

1. Jezus smadelijk behandeld;
2. Wat de Heere Jezus daarop antwoordde en hoe Hij zich daaronder gedroeg.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 18 vers 28 – 32 | 15-03-1992 | VM Boven-Hardinxveld

Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet.De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld wierd, dat Hij gezegd had, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zoude.

1. God en Zijn recht;
2. Mensen en hun schijnvroomheid;
3. Jezus en Zijn versmaadheid.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 18 vers 37 | 31-03-1985 Belijdenisdienst | NM Boven-Hardinxveld

Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.

1. Christus doet belijdenis van de waarheid;
2. Dat staat in verband met het Kerstfeest;
3. Dat staat in verband met het Pinksterfeest.

> Downloaden & Afspelen