Johannes 1-10 21 preken

 

Johannes 1 vers 11 – 13 | 13-08-1989 | VM Boven-Hardinxveld

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

1. Christus gekomen;
2. Christus verworpen;
3. Christus aangenomen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 1 vers 29 | 07-12-1986 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardingveld

Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Korte prediking Heilig Avondmaal; geen punten.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 1 vers 35 – 40 | 04-01-1981 Bevestiging ambtsdragers | VM Boven-Hardinxveld

Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

Jezus begroet zijn eerste discipelen:
1. Hoe Jezus op hen wacht;
2. Hoe Jezus hen nodigt;
3. Hoe Jezus hen ontvangt.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 1 vers 35 – 40 | 13-01-1991 | VM Boven-Hardinxveld

Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

1. Met Jezus buitenshuis;
2. Met Jezus in huis;
3. Met Jezus aan tafel.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 1 vers 46 – 52 | 27-01-1991 | VM Boven-Hardinxveld

Filippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth. En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide van hem: Kom en zie. Jezus zag Nathanaël tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is. Nathanaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

1. Nathanaël hoort van Jezus;
2. Nathanaël ziet Jezus;
3. Nathanaël belijdt Jezus.

> Downloaden & Afspelen 

 

Johannes 2 vers 1 en vers 10 | 11-02-1990 | VM Boven-Hardinxveld

En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar.
En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.

1. De geschiedenis;
2. Geestelijke lessen.

> Downloaden & Afspelen 

 

Johannes 2 vers 9 - 10 | Januari 1982 | NM Boven-Hardinxveld

Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de bruidegm de hofmeester de bruidegom. En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.

1. Verklaring van de geschiedenis;
2. Goede wijn die het eerst gedronken wordt;
3. Goede wijn die het laatste gedronken wordt.

> Downloaden & Afspelen 

 

Johannes 2 vers 13 – 17 | 02-02-1986 | VM Boven-Hardinxveld

En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.

Hoe Jezus zich openbaart:
1. Als profeet;
2. Als priester; 
3. Als koning.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 4 vers 11B | 19-01-1986 | VM Boven-Hardinxveld

(Vraag van de Samaritaanse vrouw:) Van waar hebt Gij dan het levend water?

1. Wat er aan het stellen van die vraag vooraf ging;
2. Wat voor antwoord er op die vraag gegeven kan worden;
3. De conclusies die wij hieruit kunnen trekken.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 4 vers 13 – 14 | 04-03-1990 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Jezus antwoordde, en zeide tot haar (= de Samaritaanse vrouw): Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

1. Het natuurlijke water;
2. Het geestelijke water.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 5 vers 5 | VM Boven-Hardinxveld

En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had.

1. De zieke en zijn omstandigheden;
2. De geneesheer;
3. De genezing.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 6 vers 17B | 22-07-1984 | VM Boven-Hardinxveld

En het was alrede duister geworden, en Jezus was tot hen (= de discipelen) niet gekomen.

1. Een droevige toestand;
2. Een bemoedigende gedachte;
3. Een waarschuwend woord.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 6 vers 44 | 29-06-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage.

1. De onmogelijkheid om tot Christus te komen;
2. De mogelijkheid om tot Christus te komen.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 6 vs 66 – 68 | 12-04-1987 Belijdenisdienst | NM Boven-Hardinxveld

Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem. Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

Het blijven bij Jezus:
1. Dat is moeilijk;
2. Dat is vrijwillig;
3 Dat is een voorrecht.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 7 vers 37 – 39 | 07-08-1983 | VM Boven-Hardinxveld

En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

1. Een evangelienodiging tot Christus;
2. Een evangeliebelofte van de Heilige Geest;
3. De twee – Christus en de Geest – zijn nauw met elkaar verbonden.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 7 vers 43 | 21-10-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Er werd dan tweedracht onder de schare, om Zijnentwil.

1. Tweedracht onder de ongelovigen om Christus’ wil;
2. Tweedracht tussen de gelovigen en de ongelovigen om Christus’ wil;
3. Eendracht onder de gelovigen om Christus’ wil.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 8 vers 56 | 13-12-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zou zien; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.

1. Het nageslacht van Abraham dat de dag van Christus niet zag;
2. Abraham zelf die de dag van Christus wel zag;
3. Abraham die zich verblijdde toen hij de dag van Christus zag.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 8 vers 56 | 15-12-1991 | NM Boven-Hardinxveld

Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zou zien; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.

1. De kinderen van Abraham en de dag van Christus;
2. Abraham en de dag van Christus;
3. Wij en de dag van Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 9 vers 31A |11-10-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En wij weten, dat God de zondaars niet hoort.

1. In welke zin dit waar is;
2. In welke zin dit niet waar is.

> Downloaden & Afspelen 


Johannes 9 vers 35 | 29-10-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Jezus hoorde, dast zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in de Zoon van God?

De Heere Jezus stelt een vraag:
1. Een vraag die gesteld moet worden;
2. Een vraag die beantwoord KAN worden;
3. Een vraag die beantwoord MOET worden.

> Downloaden & Afspelen


Johannes 10 vers 40 – 42 | 22-12-1985 | NM Boven-Hardinxveld

En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar. En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar. En velen geloofden aldaar in Hem.

Het getrouwe werk van Johannes de voorloper:
1. Een zeer vruchtbare akker;
2. Een zeer getrouwe zaaier;
3. Een zeer heerlijke maaier.

> Downloaden & Afspelen