Jesaja 13 preken

 

Jesaja 2 vers 22 | 09-03-1983 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?

1. Stofvergoding;
2. Mensvergoding;
3. Dat wij daarvan af moeten laten (om ons vertrouwen op de Heere te stellen).

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 7 vers 14 – 15 | 20-12-1987 4e adventszondag | VM Boven-Hardinxveld

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede.

De komende Messias:
1. Zijn afkomst;
2. Zijn voedsel;
3. Zijn Naam.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 25 vers 9 | 08-12-1991 | VM Boven-Hardinxveld

En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

1. De Messias Zijn persoon en Zijn werk;
2. De kerk haar verwachting en haar verheuging.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 28 vers 25 | 11-03-1981 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

Is het niet alzo? Wanneer het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikke, en spreidt komijn, of hij werpt er de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats.

1. De beste tarwe;
2. De beste akker;
3. De beste oogst.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 38 vers 17 | 26-06-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

1. Een heilzame bitterheid;
2. Een liefdevolle verlossing.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 42 vers 16 | Wezenzondag (zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren) | VM Boven-Hardinxveld

En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

Een heerlijke belofte van God:
1. Aan wie wordt deze gedaan? (aan blinden);
2. Wat houdt die belote in? (leiding);
3. Wat is het gevolg? (Hij zal de duisternis tot licht maken en het kromme tot recht).

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 53 vers 5B | 01-03-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En door Zijn striemen is ons genezing geworden.

1. De ziekte;
2. Het geneesmiddel;
3. De genezing.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 53 vers 10 | 08-04-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

1. De bron (fontein) van de dood van Christus;
2. De aard (het karakter) van de dood van Christus;
3. De gevolgen of uitwerking van de dood van Christus.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 53 vers 12B | 30-03-1980 Belijdenisdienst | VM Boven-Hardinxveld

Omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

De Heere Jezus voorgesteld:
1. Als aangeklaagde;
2, Als advocaat.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 60 vers 20 | 12-07-1981 | VM Boven-Hardinxveld

Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.

Wat is dat voor toestand waarin:
1. De zon en de maan niet zullen ondergaan;
2. De HEERE zelf een eeuwig licht zal wezen;
3. De dagen der treuring een einde zullen nemen.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 61 vers 3 | 04-05-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.

1. Wie spreekt dit woord?;
2. Tot wie wordt dit woord gesproken?;
3. Wat spreekt dit woord?

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 61 vers 3A | 01-07-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Om den treurigen Sions te beschikken.

1. Wat wordt er van die mensen gezegd? Ze treuren;
2. Waar treuren ze? In Sion;
3. Wie ontfermt zich in hun treuren over hen? De Heere.

> Downloaden & Afspelen


Jesaja 63 vers 11 – 14 | 26-08-1979 | VM Boven-Hardinxveld

Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en Zijn volk; maar nu, waar is Hij, Die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders Zijner kudde? Waar is Hij, Die Zijn Heiligen Geest in het midden van hen stelde? Die den arm Zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes; Die de wateren voor hunlieder aangezichten kliefde opdat Hij Zich een eeuwigen Naam maakte? Die hen leidde door de afgronden; als een paard in de woestijn, struikelden zij niet. Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven. Alzo hebt Gij Uw volk geleid, opdat Gij U een heerlijken Naam zoudt maken.

1. Een gewijde herinnering;
2. Een duidelijke doelstelling;
3. Een onderzoekende vraag.

> Downloaden & Afspelen