Ezechiël 5 preken

 

Ezechiël 9 vers 8A | 04-05-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden, en ik overgebleven was.

1. Een blik op het verleden;
2. Een blik op de toekomst.

> Downloaden & Afspelen


Ezechiël 37 vers 11 – 12 | 07-06-1981 Pinksteren | NM Boven-Hardinxveld

Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.

Het Oud-Testamentische pinksterfeest in de vallei:
1. Hoe goed het is als we onze doodsstaat recht kennen;
2. Hoe verkeerd het is als we in de wanhoop terecht komen;
3. Hoe zalig het is als we door de Geest van God levend worden gemaakt.

> Downloaden & Afspelen


Ezechiël 47 vers 8 | 03-06-1979 Pinksteren | NM Boven-Hardinxveld

Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en dalen af in het vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond.

Gezondmakende wateren:
1. De belofte daarvan;
2. Het wonder daarvan;
3. De kracht daarvan.

> Downloaden & Afspelen


Ezechiël 47 vers 8 – 12 | Pinksteren | NM Nijkerkerveen

Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en dalen af in het vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe; daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven.

De dode zee genezen door levende wateren:
1. De belofte daarvan;
2. Het wonder daarvan;
3. De kracht daarvan.

> Downloaden & Afspelen


Ezechiël 48 vers 35B | 01-01-1990 Nieuwjaarsdag | VM Boven-Hardinxveld*

DE HEERE IS ALDAAR.

Preek nieuwjaarsmorgen; geen punten.

> Downloaden & Afspelen