Esther 10 preken

 

Esther 1 vers 5, 12 en 19 | 13-08-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volke, dat gevonden werd op den burg Susan, van den grootste tot den kleinste, zeven dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis.
Doch de koningin Vasthi weigerde te komen op het woord des konings, hetwelk door den dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen, en zijn grimmigheid ontstak in hem.
Indien het den koning goeddunkt, dat een koninklijk gebod van hem uitga, hetwelk geschreven worde in de wetten der Perzen en Meden, en dat men het niet overtrede: dat Vasthi niet inga voor het aangezicht van den koning Ahasveros, en de koning geve haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij.

1. Een maaltijd;
2. Een weigering;
3. Een advies.

> Downloaden & Afspelen


Esther 2 vers 1, 2, 21-23 | 27-08-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasvéros gestild was, gedacht hij aan Vasthi en wat zij gedaan had, en wat over haar besloten was.
Toen zeiden de jongelingen des konings, die hem dienden: Men zoeke voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht.
In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Theres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig, en zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasvéros. En deze zaak werd Mordechai bekend gemaakt, en hij gaf ze koningin Esther te kennen; en Esther zeide het de koning in Mordechai’s naam. Als men de zaak onderzocht is het alzo bevonden, en zij beiden werden aan een galg gehangen; en het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings.

1. Het geweten van de koning verontrust;
2. Het geweten van de koning gesust;
3. Een samenzwering tegen de koning geblust.

> Downloaden & Afspelen


Esther 3 vers 10 – 11 | 08-10-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Toen trok de koning zijn ring van zijn hand, en gaf hem aan Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, der Joden tegenpartijder. En de koning zeide tot Haman: Dat zilver zij u geschonken, ook dat volk, om daarmede te doen, naar dat het goed is in uw ogen.

1. Een boos plan bedacht en voorgesteld;
2. Een boos plan ingewilligd;
3. Een boos plan gepubliceerd en verspreid.

> Downloaden & Afspelen

 


Esther 4 vers 1 | 19-11-1989 | NM Boven-Hardinxveld

 Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen, en hij trok een zak aan met as; en hij ging uit door het midden der stad, en hij riep met een groot en bitter geroep.

1. De ellende ingeleefd;
2. Een voorspraak gezocht;
3. Een voorspraak gevonden.

> Downloaden & Afspelen


Esther 5 vers 1 | 07-01-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Het geschiedde nu aan den derden dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok, en stond in het binnenste voorhof van des konings huis, tegenover het huis des konings; de koning nu zat op zijn koninklijken troon, in het koninklijke huis, tegenover de deur van het huis.

De gebeurtenissen op de derde dag:
1. Vrijmoedigheid;
2. Voorzichtigheid;
3. Grimmigheid.

> Downloaden & Afspelen


Esther 6 vers 1 | 18-03-1990 | NM Boven-Hardinxveld

In denzelfden nacht was de slaap van den koning geweken, en hij zeide, dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou; en zij werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen.

1. Voor de goddeloze is er geen rust;
2. Voor de goddeloze is er geen eer;
3. Voor de goddeloze is er geen troost.

> Downloaden & Afspelen


Esther 7 vers 3 | 29-04-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Toen antwoordde de koningin Esther, en zeide: Indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het den koning goeddunkt, men geve mij mijn leven, om mijner bede wil, en mijn volk, om mijns verzoeks wil.

1. Het verzoek van Esther;
2. De val van Haman;
3. Het einde van Haman.

> Downloaden & Afspelen


Esther 8 vers 3 | 27-05-1990 | NM Boven-Hardinxveld

En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, en zij viel voor zijn voeten, en zij weende, en zij smeekte hem, dat hij de boosheid van Haman, den Agagiet, en zijn gedachte, die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen.

1. De verlossing afgesmeekt;
2. De verlossing geschonken;
3. De verlossing ontvangen.

> Downloaden & Afspelen


Esther  9 vers 1 | 24-06-1990 | NM Boven-Hardinxveld

In de twaalfde maand nu (dezelve is de maand Adar), op den dertienden dag derzelve, toen des konings woord en zijn wet nabij gekomen was, dat men het doen zou, ten dage, als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelven over hun haters.

1. Gods vijanden vergaan;
2. In hoofd en leden;
3. Tot een eeuwige gedachtenis.

> Downloaden & Afspelen


Esther 10 vers 1 – 3 | 12-08-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Daarna leide de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad.

1. Ahasveros als tegenbeeld van Christus;
2. Mordechai als beeld van Christus.

> Downloaden & Afspelen