Daniël 11 preken

 

Daniël 1 vers 8 | 18-06-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met den wijn zijns dranks; daarom verzocht hij van den overste der kamerlingen, dat hij zich niet mocht ontreinigen.

1. Daniël aan het hof van de koning van Babel;
2. De verzoeking afgewezen;
3. De manier waarop de verzoeking wordt afgewezen.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 2 vers 45 | 28-12-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.

1. Een koning die geen raad weet;
2. Een profeet die raad ontvangt;
3. Een God die Zijn raad uitvoert.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 3 vers 25 | 01-02-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan henn; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.

1. Het gouden beeld;
2. De drie jongelingen;
3. De koning Nebukadnézar.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 4 vers 35 | 09-05-1987 | VM Boven-Hardinxveld

En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand afslaan, of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?

Hoogmoed komt voor de val:
1. De droom van Nebukadnezar;
2. De hoogmoed van Nebukadnezar;
3. De val van Nebukadnezar.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 5 vers 5 | 14-06-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Ter zelfder ure kwamen er vingeren van eens mensen hand voort, die schreven tegenover den kandelaar, op de kalk van den wand van het koninklijk paleis, en de koning zag het deel der hand, die daar schreef.

1. God onderschat;
2. Béltsazar geschat;
3. Daniël overschat.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 6 vers 10 - 12 | 09-08-1987 | NM Boven-Hardinxveld*

Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God.

Het gebedsleven van Daniël en we letten op:
1. De aanval op dit gebed;
2. De volharding in het gebed;
3. De overwinning door het gebed.​

> Downloaden & Afspelen


Daniël 7 vers 13 – 14 | 18-10-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

1. In de eerste plaats kijken we naar de vier dieren;
2. In de tweede plaats kijken we naar de Zoon des mensen.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 8 vers 19 | 15-11-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Te bestemder tijd zal het einde zijn.

1. In de wereldgeschiedenis;
2. In de kerkgeschiedenis;
3. In ons aller leven.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 9 vers 24 | 13-12-1987 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

1. De komst van de Messias;
2. Het werk van de Messias;
3. Onze betrokkenheid daarbij; hebben wij daar deel aan?

> Downloaden & Afspelen


Daniël 10 vers 19A | 24-01-1988 | NM Boven-Hardinxveld

En Hij zeide: Vrees niet, gij zeer gewenst man! Vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk!

1. Een zeer gewenst man;
2. Een zeer gewenst volk;
3. Een zeer gewenste toestand.

> Downloaden & Afspelen


Daniël 11 vers 32B en 33A | 01-05-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen, En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen.

1. De vijand van Gods volk;
2. De kennis van Gods volk;
3. De kracht van Gods volk.

> Downloaden & Afspelen