1 Samuël 4 preken

 

1 Samuël 4 vers 7 | 30-08-1981 | NM Boven Hardixveld

Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied.

God is in het leger gekomen:
1. Een grote leugen;
2. Een grote waarheid;
3. Een grote les.

> Downloaden & Afspelen


1 Samuël 7 vers 2 – 4 | 06-07-1986 | NM Boven-Hardinxveld

En het geschiedde, van dien dag af, dat de ark des Heeren te Kirjath-jearim bleef, en de dagen werden twintig jaren; en het ganse huis van Israël klaagde den HEERE achterna. Toen sprak Samuël tot het ganse huis van Israël, zeggende: Indien gijlieden u met uw ganse hart tot den HEERE bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astharoths; en richt uw hart tot den HEERE, en dient Hem alleen, zo zal Hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baäls en de Astharoths weg, en zij dienden den HEERE alleen.

1. Een gebrekkige maar toch hoopvolle en hoopgevende toestand;
2. Drie stappen om verbetering te brengen en verder ter komen.

> Downloaden & Afspelen


1 Samuël 7 vers 12 (Vervolg) | 13-07-1986 | VM Boven-Hardinxveld

Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde die plaats Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.

De dankbaarheid van Samuël en het volk:
1. De plaats waar die steen wordt opgericht;
2. De gelegenheid waarbij die steen wordt opgericht;
3. Het opschrift op die steen.

> Downloaden & Afspelen

1 Samuël 30 vers 6 | 08-02-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen; want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, een iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren; doch David sterkte zich in den HEERE, zijn God.

1. Davids ellende;
2. Davids verlossing;
3. Davids dankbaarheid.

> Downloaden & Afspelen