1 Koningen 4 preken

 

1 Koningen 14 vers 6 | 17-10-1982 | NM Boven-Hardinxveld

En het geschiedde, als Ahia het geruis harer voeten hoorde, toen zij ter deur inkwam, dat hij zeide: Kom in, gij huisvrouw van Jerobeam! Waarom stelt gij u dus vreemd aan? Want ik ben tot u gezonden met een harde boodschap.

1. Een gelegenheidshoorder(es);
2. Een nutteloze vermomming;
3. Een harde boodschap.

> Downloaden & Afspelen


1 Koningen 17 vers 4 | 14-03-1984 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.

1. Het doel van God;
2. De middelen die Hij daarbij kan gebruiken;
3. Het doel heiligt niet altijd de middelen.

> Downloaden & Afspelen


1 Koningen 19 vers 11 - 13 | 13-10-1991 | VM Boven-Hardinxveld**

En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet; En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia?

1. De zwakheid van Elia;
2. De kracht van God;
3. De kracht van Elia

> Downloaden & Afspelen


1 Koningen 20 vers 31 – 32 | 13-06-1982 | VM Boven-Hardinxveld

Toen zeiden de knechten tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord, dat de koningen van het huis Israëls goedertierene koningen zijn; laat ons toch zakken om onze lenden leggen, en koorden om onze hoofden, en uitgaan tot den koning van Israël; mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen gordden zij zakken om hun lenden, en koorden om hun hoofden, en kwamen tot den koning van Israël, en zeiden: Uw knecht Benhadad zegt: Laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder.

1. Een goedertieren Koning;
2. Een gevallen, ellendige koning;
2. Wat gebeurt er als die twee elkaar in de rechte weg ontmoeten?

> Downloaden & Afspelen