Mattheüs 17-28 14 preken

 

Mattheüs 21 vers 5 | Palmzondag | NM Boven-Hardinxveld

Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

Christus' koningschap:
1. Wat het koningschap van Christus niet is;
2. Wat het koningschap van Christus wel is;
3.Wat gaat met het koningschap van Chritus gepaard als dat komt?

> Downloaden & Afspelen 

 

Mattheüs 24 vers 28 | 31-12-1986 Oudjaarsdienst | NM Bovnen-Hardinxveld

Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

1. Een wet die geldt in de hele wereldgeschiedenis;
2. Een wet die zal gelden op de oordeelsdag;
3. Een wet die wij door Gods genade kunnen ontgaan.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 25 vers 29 | 13-10-1974 | NM Nijkerkerveen

Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

Gelijkenis van de talenten:
1. Talenten;
2. Goede dienstknechten;
3. Luie dienstknecht.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 26 vers 1 – 5 | Lijdenstijd | VM Boven-Hardinxveld

En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide: Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen des volks, in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Kajafas; En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.

1. Het lijden van Jezus besproken in de vergadering van Jezus met Zijn discipelen;
2. Het lijden van Jezus besproken in de vergadering van de Joodse Raad;
3. Strekkende tot volvoering van de Eeuwige Raad Gods.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 26 vers 50 – 55 | 03-03-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet? Terzelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen.

De gearresteerde gevangene gedraagt zich hier als rechter om drie partijen te oordelen:
1. Judas;
2. Petrus;
3. De groep soldaten die Hem komt arresteren.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 27 vers 19 | 13-03-1983 | VM Boven-Hardinxveld

En als hij (=Pilatus) op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.

De droom van de vrouw van Pilatus:
1. De achtergrond van de droom;
2. De inhoud van de droom;
3. De uitwerking van de droom.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 27 vers 22 – 23 | 21-02-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!

1. De verdorvenheid van de natuurlijke mens, het mensenhart;
2. Een woord tot degenen die dat ontkennen;
3. Een woord tot degenen die dat erkennen.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 27 vers 27 – 31 | 05-04-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd.

1. De Heere Jezus bespot in Zijn ambten;
2. De Heere Jezus borg voor Zijn volk;
3. De Heere Jezus gehoorzaam aan Zijn Vader.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 27 vers 31 – 32 | 28-02-1988 | VM Boven-Hardinxveld

En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen. En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.

1. Simon van Cyrene voordat hij het kruis droeg;
2. Simon van Cyrene tijdens het kruis dragen;
3. Simon van Cyrene nadat hij het kruis heeft gedragen.

> Downloaden & Afspelen 

Mattheüs 27 vers 43 | 13-03-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

1. De vertrouwende Jezus;
2. De spottende toeschouwers;
3. De verlossende God.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 27 vers 45 | 01-04-1983 Goede Vrijdag | VM Boven-Hardinxveld

En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

Nacht op de middag rond het kruis:
1. Tot verwondering;
2. Tot verberging;
3. Tot openbaring.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 27 vers 46 | 05-04-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

1. De verlating door God;
2. De vraag aan God;
3. Het antwoord van God.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 28 vers 2B – 6 | 06-04-1980 Pasen | VM Boven-Hardinxveld

Want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

1. Wat heeft de afgewentelde steen ons te zeggen;
2. Wat heeft de nedergedaalde engel ons te zeggen.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 28 verzen 5 en 10 | 03-04-1983 Pasen | NM Boven-Hardinxveld

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.

De vreze der vrouwen:
1. Voordat zij de boodschap van Jezus’ opstanding hoorden;
2. Nadat zij de boodschap van Jezus’ opstanding hoorden.

> Downloaden & Afspelen