Mattheüs 1-16 14 preken

 

Mattheüs 1 vers 23B | 25-12-1980 Kerstfeest | NM Boven-Hardinxveld

En gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

De titel voor de geboren Zaligmaker:
1. God met ons;Het wonder daarvan;
2. De inhoud daarvan;
3. De toepassing daarvan.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 2 vers 1 – 12 | 26-12-1982 Kerstfeest | VM Boven-Hardinxveld

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land

De Wijzen uit het Oosten:
1. Gelokt door de ster;
2. Geleid door de Schrift;
3. Geknield voor het Kind.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 2 vers 13 – 15 | 27-12-1987 | NM Boven-Hardinxveld

Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in de nacht, en vertrok naar Egypte; En was aldaar tot de dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

De vlucht naar Egypte:
1. De aanleiding tot die vlucht;
2. De vlucht zelve;
3. De betekenis van die vlucht.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 2 vers 15B | 06-01-1985 | NM Boven-Hardinxveld

Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen.

Vervuld in drieërlei opzicht:
1. Vervuld in de wortel; het volk Israël; het natuurlijke zaad;
2. Vervuld in de bloem; in de Heere Jezus; het Goddelijk zaad;
3. Vervuld in de vrucht; in Gods Kerk; het geestelijke zaad.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 3 vers 17 en 17 vers 5 en Johannes 12 vers 28B | 30-08-1987  | VM Boven-Hardinxveld 

Mattheüs 3 vers 17: En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
Mattheüs 17 vers 5: Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
Johannes 12 vers 28B: Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.

Stemmen uit de hoogwaardige heerlijkheid:
1. De omstandigheden bij welke die stemmen werden uitgesproken;
2. Wat zeiden die stemmen over Jezus;
3. Wat zeiden die stemmen tot ons.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 4 vers 3A | 03-01-1982 | NM Boven-Hardinxveld

En de verzoeker tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt.

1. Verzoeking van Christus door de duivel;
2. De verzoeking werd kracht bijgezet door de omstandigheden;
3. De verzoeking werd met goed gevolg afgewezen.

> Downloaden & Afspelen 

 

Mattheüs 4 vers 5-7 | 17-01-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

1. Over een plaats van onveiligheid;
2. Een verzoeking tot onheiligheid;
3. Een gebod tot heiligheid.

> Downloaden & Afspelen

 

Mattheüs 5 vers 3 | 09-09-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

1. De eerste zaligspreking;
2. De armen van geest;
3. Hunner is het Koninkrijk der hemelen.

> Downloaden & Afspelen


Mattheüs 5 vers 6 | 18-08-1985 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

1. De inhoud van het hongeren en dorsten;
2. De zaligspreking;
3. De verzadiging.

> Downloaden & Afspelen


Mattheüs 8 vers 19 – 20 | 20-05-1984 | VM Boven-Hardinxveld

En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.

1. Wat er voor goeds was in de woorden van de Schriftgeleerde;
2. Wat er niet goed was in de woorden van de Schriftgeleerde;
3. Wat Jezus hem ten antwoord gaf.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 11 vers 23 – 24 | 24-05-1987 | VM Boven-Hardinxveld

En gij, Kapernaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.

De hellevaart van Kapernaüm:
1. Kapernaüm tot de hemel toe verhoogt;
2. Kapernaüms zonde;
3. Kapernaüm tot de hel toe nedergestoten.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 12 vers 42 | 28-01-1979 | VM Boven-Hardinxveld

De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!

1. De moeilijke positie van de koningin van het Zuiden om naar de aardse Salomo te gaan;
2. De bevoorrechte positie van ons om naar de hemelse Salomo te gaan;
3. Zij (de koningin) en wij voor Gods rechterstoel.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 16 vers 13 – 17 | 31-01-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

1. Twee verschillende opvattingen;
2. Die hebben een verschillende oorsprong, en;
3. Die hebben een verschillende uitwerking.

> Downloaden & Afspelen 


Mattheüs 16 vers 28 | NM Nijkerkerveen

Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Het vreselijk lot van de goddelozen bij de wederkomst van Christus:
1. Hoe dat gepredikt wordt in deze tekst;
2. Gesteld tegenover de lichamelijke dood;
3. Gesteld tegenover het lot van de afgescheiden zielen in de hel voor Christus’ wederkomst.

> Downloaden & Afspelen