Lukas 6-24 21 preken

 

Lukas 8 vers 22 – 25 | 28-01-1990 | VM Boven-Hardinxveld

En het geschiedde in een van die dagen, dat Hij in een schip ging, en Zijn discipelen met Hem; en Hij zeide tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood. En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte. En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?

1. Het mistrouwen of kleingeloof van de discipelen;
2. Het onderwijs van Jezus;
3. De troost van Jezus.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 10 vers 20 | 11-01-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.

1. Een blijdschap die gekend moet worden;
2. Een blijdschap die opgewekt moet worden;
3. De Heere Jezus neemt deel aan die blijdschap.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 11 vers 21 – 22 en 24 – 26 | 11-05-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit. 
Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van dien mens wordt erger dan het eerste.

1. De ongebroken heerschappij van de satan in een mensenhart;
2. De onderbroken heerschappij van de satan in een mensenhart;
3. De verbroken heerschappij van de satan in een mensenhart.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 13 vers 10 – 13 | 22-01-1989 | VM Boven-Hardinxveld

En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.

1. Jezus’ medelijden;
2. Jezus’ bevel;
3. Jezus’ macht.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 13 vers 24 | 22-06-1986 | VM Boven-Hardinxveld

Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.

1. Het ingaan door de enge poort is een begerenswaardige zaak;
2. Toch zullen velen niet kunnen ingaan.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 13 vers 24B  | 23-11-1980 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.

En vermaning tegen het gevaar van zelfbedrog:
1. Zelfbedrog aanwezig bij velen;
2. Het wordt dikwijls volgehouden tot het bittere einde;
3. Het geschiedt dikwijls onder een valse schijn.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 15 vers 1 – 7 | 10-09-1989 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

1. Morren van Farizeën en Schriftgeleerden;
2. De Heere Jezus leert hen een les;
3. De Heere Jezus knoopt aan de les een persoonlijke toepassing vast.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 15 vers 2 | 05-12-1982 Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

En de Farizeën en de Schriftgteleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.

Korte prediking Heilig Avondmaal; geen punten.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 22 vers 24 – 30  | 16-03-1975 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Nijkerkerveen

En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient. En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.

De eis tot zelfvernedering die Christus aan al zijn discipelen stelt:
1. Het verzet daartegen;
2. De kracht daartoe;
3. Het loon daarop.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 22 vers 24 – 30  | 16-03-1980 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient. En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.

De eis tot zelfvernedering die Christus aan al zijn discipelen stelt:
1. Het verzet daartegen;
2. De kracht daartoe;
3. Het loon daarop.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 22 vers 32A | 26-03-1983 Belijdenisdienst | VM Boven-Hardinxveld

Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.

1. Het geloof als mikpunt van de duivel;
2. Het gevaar dat het geloof daarbij loopt;
3. De bescherming die daarbij ondervonden wordt.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 22 vers 43 | 21-02-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.

1. De zwakheid van Christus;
2. De versterking van Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 22 vers 44 | 01-03-1987 | NM Boven-Hardinxveld

En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

1. Christus’ zware strijd;
2. Zijn verzoeking;
3. Zijn gebed.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 22 vers 61 – 62 | 21-02-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.

1. Petrus’ val;
2. De middelen die leiden tot Petrus’ herstel;
3. De tekenen van Petrus’ herstel.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 23 vers 18 |18-03-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.

De keuze tussen Jezus en Bar-abbas:
1. Hoe stond Pilatus tegenover die keuze?;
2. Hoe stond de volksmenigte voor die keuze?;
3. Hoe staan wij tegenover die keuze?

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 23 vers 34A | 24-03-1985 | VM Boven-Hardinxveld

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.

Een gebed tot God:
1. De Bidder;
2. Het gebed;
3. Het amen op het gebed.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 23 vers 39 – 43 | 25-03-1990 | VM Boven-Hardinxveld

En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

De bekeerde moordenaar aan het kruis:
1. Zijn bekering;
2. Zijn geloof;
3. Het zegel op zijn geloof.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 23 vers 40 – 43 | 15-03-1981 Laatste ±10 minuten ontbreken | NM Boven-Hardinxveld

Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

1. De bekering van de moordenaar aan het kruis;
2. Het gebed van de moordenaar aan het kruis;
3. De verhoring van de moordenaar aan het kruis.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 23 vers 46 | 29-03-1991 Goede Vrijdag | NM Boven-Hardinxveld

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

1. Jezus’ stem;
2. Jezus’ Vader;
3. Jezus’ geest.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 24 vs 28 – 29 | 04-04-1988 2e Paasdag | VM Boven-Hardinxveld

En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.

BLIJVEN:
1. Een dreigend vertrek;
2. Een gedwongen verblijf;
3. Een dwingende pleitgrond.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 24 vers 36 | 19-04-1987 Pasen | NM Boven-Hardinxveld

En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Verschijning van de Heere Jezus in de kring van Zijn discipelen:
1. Waarheid;
2. Vrede;
3. Leven.

> Downloaden & Afspelen