Lukas 1-5 20 preken

 

Lukas 1 vers 13 | 04-12-1983 | VM Boven-Hardinxveld

Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! Want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

De plaatsbereider van Christus:
1. Zijn geboorte;
2. Zijn afkomst;
3. Zijn naam.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 1 vers 17B | 11-12-1983 | NM Boven-Hardinxveld

Om den Heere te bereiden een toegerust volk.

Het werk van Johannes de Doper:
1. Door aandacht op te wekken;
2. Door gewetens wakker te schudden;
3. Door hen te wijzen op de ware vreze des Heeren.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 1 vers 20 | 14-12-1986 | NM Boven-Hardinxveld

En zie, gij (=Zacharias) zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.

1. De persoon en positie van Zacharias;
2. De zonde van Zacharias;
3. De straf van Zacharias.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 1 vers 46 – 47 | 13-12-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.

1. God op het hoogst verheerlijkt;
2. De mens op het diepst vernedert;
3. De zaligheid op het innigst genoten.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 1 vers 78 – 79 | 03-12-1978 | NM Boven-Hardinxveld

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

1. Gods bezoek aan mensen;
2. Een bezoek van de opgang uit de hoogte;
3. Een bezoek aan mensen die in duisternis zitten en in schaduw des doods.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 1 – 7 | 25-12-1984 Kerstfeest | VM Boven-Hardinxveld

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

1. Licht in de duisternis;
2. Grootheid in kleinheid;
3. God in het vlees.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 10 | 25-12-1983 Kerstfeest | NM Boven-Hardinxveld

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.

De grote blijdschap van de geboorte van Christus:
1. Bij wie is die grote blijdschap?;
2. Om Wie is die grote blijdschap?;
3. Voor wie is die grote blijdschap?

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 12 | 25-12-1985 Kerstfeest | VM Boven-Hardinxveld

En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

De engel des Heeren geeft aan de herders een teken:
1. Een teken van wonder;
2. Een teken van heil;
3. Een teken van nodiging.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 14 | 25-12-1981 Kerstfeest | VM Boven-Hardinxveld

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

1. Ere zij God in de hoogste hemelen;
2. Vrede op aarde;
3. In de mensen een welbehagen.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 16 | 25-12-1979 Kerstfeest | VM Boven-Hardinxveld

En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

1. Waar Christus niet geboren wordt;
2. Waar Christus wel geboren wordt;
3. Waar Christus nog geboren wordt.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 16 | 25-12-1986 Kerstfeest | VM Boven-Hardinxveld 

En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

De stal van Bethlehem:
1. Een hemels paleis;
2. Een vredespaleis;
3. Een nieuw paradijs.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 17 – 19 | 25-12-1987 Kerstfeest | NM Boven-Hardinxveld

En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.

Een drievoudige vrucht van de geboorte van Christus:
1. Verkondiging;
2. Verwondering;
3. Bewaring.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 17 – 20 | ±1974 Kerstfeest | VM Nijkerkerveen

En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

De indruk van het kerstgebeuren op:
1. De herders;
2. De hoorders;
3. De moeder.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 17 – 20 | 25-12-1978 Kerstfeest | NM Boven-Hardinxveld

En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

De indruk van het kerstgebeuren op:
1. De herders;
2. De hoorders;
3. De moeder.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 34 | 26-12-1982 | NM Boven-Hardinxveld

En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.

1. Christus wordt gezet;
2. Tot een val;
3. Tot een opstanding;
4. Tot een teken dat wedersproken zal worden.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 2 vers 48 – 50 | 04-01-1987 | NM Boven-Hardinxveld

En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.

1. Maria en haar Zoon;
2. Jezus en Zijn Vader.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 4 vers 28 – 30 | 14-01-1979 | VM Boven-Hardinxveld

En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg.

De verwerping van Jezus in Nazareth:
1. De verwerping;
2. De verwerpers;
3. Hun argumenten.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 5 vers 8 | 27-01-1985 | VM Boven-Hardinxveld

En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere! Ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.

Het gebed van Simon Petrus:
1. Een slecht gebed;
2. Een goed gebed;
3. Het beste gebed.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 5 vers 17 | 07-11-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En het geschiedde in een van die dagen, dat Hij leerde, en er zaten Farizeën en leraars der wet, die val alle vlekken van Galilea, en Judea, en Jeruzalem gekomen waren; en de kracht des Heeren was er om hen te genezen.

Binnenzitters die tocht buitenstaanders blijken:
1. Een verkeerde manier waarop ze daar binnen zitten;
2. Kwade gevolgen die ze zich daarmee op de hals halen;
3. De zondige oorzaken waarom ze daar zo zitten.

> Downloaden & Afspelen 


Lukas 5 vers 20 | 12-10-1986 | VM Boven-Hardinxveld

En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven.

De verlamde man:
1. Voordat hem zijn zonden werden vergeven;
2. De zondenvergeving zelf;
3. Nadat hem zijn zonden werden vergeven.

> Downloaden & Afspelen