Hebreën 12 preken

 

Hebreën 2 vers 10 | 06-03-1988 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.

1. De leiding;
2. De overste leidsman;
3. Het lijden.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 2 vers 16 | 12-12-1982 | NM Boven-Hardinxveld

Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad van Abraham aan.

Deze tekst geldt:
1. Van de menswording van Jezus Christus;
2. Van de uitverkiezing tot zaligheid.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 3 vers 13 | 17-11-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.

1. De verleiding (=misleiding) der zonde;
2. De verharding die daardoor optreedt;
3. De strijd daartegen.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 9 vers 13 – 14 | 28-09-1986 | VM Boven-Hardinxveld

Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

1. De verontreiniging en de reiniging in het Oude Testament;
2. De verontreiniging en de reiniging in het Nieuwe Testament.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 9 vers 28 | 30-11-1986 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.

De twee komsten van Christus:
1. De overeenkomsten;
2. Hun verschil;
3. Stellen we onszelf enkele vragen.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 10 vers 9B | 01-11-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.

Deze regel geldt:
1. In het verleden;
2. In het heden;
3. In de toekomst.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 10 vers 35  | 05-06-1988 Voorbereiding Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.

1. Wat houdt die vrijmoedigheid in?;
2. Die vrijmoedigheid moeten we niet wegwerpen;
3. De drangredenen waarom we die vrijmoedigheid niet moeten wegwerpen.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 11 vers 7 | VM Nijkerkerveen

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

1. Noachs geloof;
2. Noachs vrees;
3. Noachs gehoorzaamheid;
4. Noachs veroordeling van de wereld.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 11 vers 7 | 26-10-1986 | VM Boven-Hardinxveld

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

1. Noachs geloof;
2. Noachs vrees;
3. Noachs gehoorzaamheid;
4. Noachs veroordeling van de wereld.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 11 vers 22 | 27-09-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Door het geloof heeft Jozef stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.

Het stervensgeloof van Jozef:
1. Een krachtig geloof;
2. Een werkzaam geloof;
3. Een voorbeeldig geloof.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 11 vers 24 – 26 | 07-10-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden; Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons.

1. Het geloof van Mozes;
2. De keuze van Mozes;
3. Het voorbeeld van Mozes.

> Downloaden & Afspelen 


Hebreën 12 vers 24 | 03-03-1980 | NM Boven-Hardinxveld

En tot de Middelaar van het nieuwe testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Het bloed van Jezus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel:
1. Het bloed van Jezus spreekt, in het algemeen gesproken, betere dingen;
2. Spreekt betere dingen tot God;
3. Spreekt betere dingen tot ons mensen.

> Downloaden & Afspelen