Handelingen 1-7 17 preken

 

Handelingen 1 vers 12 – 14 | ±1974 | VM Nijkerkerveen 

Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

1. De terugkeer van de discipelen;
2. De samenkomst van de discipelen;
3. Het gebed van de discipelen.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 1 vers 12 – 14 | 31-05-1981 | VM Boven-Hardinxveld

Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

De algemene kerkvergadering in Jeruzalem:
1. De tijd van de vergadering;
2. De samenstelling van de vergadering;
3, De werkzaamheden van de vergadering.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 1 vers 12 – 14 | 03-06-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

1. De terugkeer van de discipelen;
2. De samenkomst van de discipelen;
3. Het gebed van de discipelen.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 1 vers 12 – 14 | 07-05-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

De algemene kerkvergadering in Jeruzalem:
1. De tijd van de vergadering;
2. De samenstelling van de vergadering;
3, De werkzaamheden van de vergadering.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 1A | 25-05-1980 Pinksteren | NM Boven-Hardinxveld

De dag van het Pinksterfeest.

1. De pinksterdag/-oogst in het Oude Testament;
2. De pinksterdag/-oogst in het Nieuwe Testament;
3. De pinksterdag/-oogst van een mens persoonlijk.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 1 – 4 | 02-06-1974 Pinksteren | VM Nijkerkerveen

En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

1. De tijd van de uitstorting van de Heilige Geest;
2. De wijze van de uitstorting van de Heilige Geest;
3. De vrucht/gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 1 – 4 | 07-06-1987 Pinksteren | VM Boven-Hardinxveld

En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

1. De tijd van de uitstorting van de Heilige Geest;
2. De wijze van de uitstorting van de Heilige Geest;
3. De vrucht/gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 5 – 11 | 22-05-1983 Pinksteren | VM Boven-Hardinxveld

En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië. En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.

De Pinksterboodschap:
1. Zich richtende tot Israël;
2. Zich richtende tot de volkeren;
3. Betreffende de grote werken Gods.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 5 – 13 | 10-06-1984 Pinksteren en Voorbereiding H.A. | NM Boven-Hardinxveld

En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië. En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.

De prediking van het pinksterevangelie door de apostelen:
1. Aan verschillende volkeren;
2. In verschillende talen;
3. Met verschillende uitwerking.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 14 – 21 | 26-05-1985 Pinksteren | NM Boven-Hardinxveld

Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

De Heilige Geest uitgestort:
1. In het laatste der dagen;
2. Op alle vlees;
3. Met de gave van de profetie;
4. Tot redding/verlossing uit het oordeel.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 36 -37 | 27-05-1985 2e Pinksterdag | VM Boven-Hardinxveld

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

1. De mensen kruisigen Christus;
2. God de Vader verhoogt Christus;
3. God de Heilige Geest verheerlijkt Christus.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 37 | 30-05-1982 Pinksteren | NM Boven-Hardinxveld

En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

Het zwaard des Geestes:
1. Het zwaard;
2. De wond die dat zwaard toebrengt;
3. De hand die dat zwaard hanteert.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 2 vers 41 | 22-05-1988 Pinksteren | NM Boven-Hardinxveld

Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.

De vrucht van de prediking op de eerste Pinksterdag:
1. Het verrassende daarin;
2. Het grote daarin;
3. Het Goddelijke daarin.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 3 vers 19 |30-08-1992 | VM Boven-Hardinxveld

Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.

1. De geschiedenis;
2. Wat Petrus tot de schare zegt.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 3 vers 21A  | 12-05-1983 Hemelvaartsdag | VM Boven-Hardinxveld

Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen.

1. Welken de hemel moet ontvangen;
2. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen.

> Downloaden & Afspelen 


Handelingen 7 vers 55 – 56 | 22-06-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Maar hij (=Stéfanus), vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

De dood van Stéfanus:
1. De kracht die hij ontvangt;
2. Het gezicht dat hij ziet;
3. De dood die hij sterft.

> Downloaden & Afspelen 

 


Handelingen 7 vers 58 | 07-07-1981 | VM Boven-Hardinxveld

En wierpen hem (=Stefanus) ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus.

Een vergelijking tussen de twee genoemde personen:
1. Saulus als tegenstelling van Stefanus;
2. Saulus als vijand van Stefanus;
3. Saulus als opvolger van Stefanus.

> Downloaden & Afspelen