Amos 4 preken

 

Amos 3 vers 8 | 30-01-1983 | VM Boven-Hardinxveld

De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?

1. De HEERE spreekt;
2. De wereld vreest;
3. De kerk profeteert.

> Downloaden & Afspelen


Amos 5 vers 6A | 14-03-1990 Biddag | Vm Boveb-Hardinxveld

Zoekt den HEERE, en leeft.

1. Gebod;
2. Belofte.

> Downloaden & Afspelen


Amos 7 vers 7 – 8 | 23-08-1981 | Vm Boven-Hardinxveld

Nog deed Hij mij aldus zien; en ziet de Heere stond op een muur, die naar een paslood gemaakt was, en een paslood was in Zijn hand. En de Heere zeide tot mij: Wat ziet gij Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de Heere: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.

Een paslood in de hand van God:
1. God bouwt naar recht;
2. God toetst en beproeft naar recht;
3. God oordeelt naar recht.

> Downloaden & Afspelen


Amos 7 vers 10 (- 17) | 23-08-1992 | VM Boven-Hardinxveld

Toen zond Amazia, de priester te Beth-el, tot Jerobeam, den koning van Israël, zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt, in het midden van het huis Israëls; het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen.
Want alzo zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Daarna zeide Amazia tot Amos: Gij ziener! ga weg, vlied in het land van Juda, en eet aldaar brood, en profeteer aldaar. Maar te Beth-el zult gij voortaan niet meer profeteren; want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos, en zeide tot Amazia: Ik was geen profeet, en ik was geen profetenzoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af. Maar de HEERE nam mij van achter de kudde; en de HEERE zeide tot mij: Ga henen, profeteer tot Mijn volk Israël. Nu dan, hoor des HEEREN woord: Gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis van Izak. Daarom zegt de HEERE alzo: Uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden; en gij zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.

1. De eigenwillige godsdienst kan het Woord van God niet verdragen;
2. De eigenwillige godsdienst wil het Woord van God verdrijven;
3. De eigenwillige godsdienst wordt toch door het Woord van God veroordeeld.

> Downloaden & Afspelen